aktualności

NIP na paragonie czyli zmiana zasad wystawiania faktur do paragonu – 01.01.2020

Faktura do paragonu – kiedy przedsiębiorca ma obowiązek ją wystawić?

Zakup towarów lub usług zewidencjonowany na kasie fiskalnej może być na żądanie klienta potwierdzony również fakturą. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę w przypadku, na prośbę klienta, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług).

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy paragon będzie zawierał NIP nabywcy. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury do paragonu.

„Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw do art. 106b ustawy o VAT dodany zostanie ust. 5, w myśl, którego w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej fakturę będzie się wystawiało na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za którego pomocą nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej (NIP).”

Niestety, aktualnie większość kas fiskalnych używanych przez przedsiębiorców nie jest dostosowana do nowych regulacji prawnych, czyli nie posiada funkcji podania NIP-u nabywcy towaru lub usługi. W praktyce oznacza to, że podatnicy albo dokonają szybkiej wymiany kas rejestrujących na nowe urządzenia, a tym samym zapewnią nabywcom możliwość pozyskania faktury do sprzedaży zewidencjonowanej wcześniej na kasie fiskalnej, albo nie będą mogli wystawiać faktur do paragonów, gdy nabywcą jest podatnik.

Uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej:

„(…) W chwili nabycia towarów i usług przez podatnika, wskazuje on w jakim charakterze dokonuje tego nabycia. Jeśli występuje jako podatnik, to przedstawia sprzedawcy swój numer NIP w taki sposób, aby sprzedaż towarów i usług była właściwie udokumentowana – albo fakturą VAT albo paragonem z numerem NIP pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer. Jeżeli sprzedawca nie będzie dysponował kasą rejestrującą umożliwiającą wystawienie paragonu z numerem NIP nabywcy (w celu późniejszego wystawienia z tym numerem faktury, wystawi od razu fakturę. (…)”

W przypadku niedostosowania się do wprowadzonych przepisów, ustawodawca przewiduje kary finansowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, której dotyczy dane wykroczenie. Sankcje będą miały zastosowanie nie tylko w odniesieniu do sprzedawców, lecz także nabywców, którzy ujmą wystawioną w ten sposób fakturę w ewidencji VAT.
Przykładowo wystawienie faktury do paragonu niezawierającej NIP-u nabywcy na kwotę 10 000 zł netto, obejmującej podatek VAT w wysokości 2300 zł grozi sankcją w wysokości 2300 zł.
Planowane zmiany dotyczą wyłącznie przedsiębiorców, co oznacza, że osoby prywatne w dalszym ciągu będą mogły zażądać wystawienia faktury do paragonu bez NIP-u. Taka faktura nie powinna zawierać NIP-u.