aktualności

Rejestr odpadów – Kogo dotyczy? Nowe obowiązki!

Szanowni Klienci!

 

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana w gospodarowaniu odpadami. Obecny, papierowy system ewidencjonowania odpadów przestanie funkcjonować i w zamian zostanie uruchomiony elektroniczny obowiązek ewidencji odpadów oraz związanej z tym sprawozdawczości.

W związku z powyższym na wielu przedsiębiorców zostają nałożone dodatkowe obowiązki ewidencyjne związane z BDO.

Dla informacji Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań zobowiązani są zarejestrować się w BDO. Ale nie tylko te przedsiębiorstwa mają taki obowiązek, również niektóre formy jednoosobowej działalności gospodarczej – np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne zobowiązani są do rejestracji w BDO. Sama rejestracja nie kończy sprawy. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że numer z BDO muszą umieszczać na fakturach i paragonach. Już zarejestrowani będą musieli kartę przekazania odpadów wprowadzać do systemu BDO, wskazując przy tym firmę, która odbierze odpady. Trzeba to będzie robić dla każdego odbioru odpadów, czyli np. raz w tygodniu. Ustawodawca chce, by cała historia np. tonerów czy pudełek po farbach była do sprawdzenia.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO mają posiadacze odpadów, którymi są:

– wytwórcy odpadów*, 

– osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów.

*Wytwórca odpadów to:

– każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów – również takich jak np. kartony po papierze, folie, tonery, zużyte świetlówki itp.), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów, 

– podmiot, który świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie tej usługi stanowi inaczej (np. jeśli do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w biurze lub zakładzie zostanie wezwana firma zajmującą się tym profesjonalnie, to firma ta a nie przedsiębiorca, u którego przepaliła się żarówka, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów).

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu. Lista podmiotów wpisywanych do Rejestru BDO na wniosek znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie cię do Rejestru BDO. Zgłoszenia można dokonać w formie papierowej lub elektronicznej.

Link do zgłoszenia

Z obowiązku rejestracji zwolnieni są:

– osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które wykorzystują odpady na potrzeby własne

– posiadacze ziemi, na której są komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz

– prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania opakowań i zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,

– transportujący wytworzone przez siebie odpady

– wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha

Z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie uzyskania wpisu do Rejestru BDO, zwolnione są również firmy produkcyjne i przemysłowe, które w ramach swojej działalności wytwarzają określone kategorie odpadów w ilościach nie większych niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Pamiętać należy, że odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.

Obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO nie dotyczy także firm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Ustawodawca za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru, brak wniosku o wpis do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym przewidział kary aresztu albo grzywny od 5 tys. PLN do 1 mln PLN.

Ponadto za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru grozi również kara do 1 mln PLN. Tak samo kosztowne będzie nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Informacje zaczerpnięte ze stron mon