aktualności

Opłata recyklingowa – 01.09.2019

Od 01.09.2019 r. zmianie uległy przepisy w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe wydawane klientom. Każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest zobowiązany pobrać opłatę recyklingową za każdą wydawaną torbę na zakupy z tworzywa sztucznego w wysokości 0,20 zł./szt. plus VAT (stawka podstawowa) – również za te o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej, za które obecnie nie pobiera się opłaty.

Z opłaty zwolnione będą wyłącznie tzw. zrywki, czyli bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Zmianie uległ również sposób rozliczania pobranej przez przedsiębiorców opłaty recyklingowej. Trzeba będzie ją wpłacać kwartalnie, a nie jak dotychczas raz do roku. Zgodnie ze znowelizowanym art. 40c ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi pobrana opłata recyklingowa ma być wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Wskazać należy, że rozliczenia za 2019 r. trzeba będzie dokonać zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami do 15 marca 2020 r., natomiast za I kwartał 2020 r. – do 15 kwietnia 2020 r.

Poza tym obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Taki rejestr należy prowadzić w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, winien prowadzić taką ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Informacje zawarte w ewidencji należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu 1 września 2019 r. jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO (Baza Danych o Odpadach) w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

Poza tym przedsiębiorcy pobierający opłatę recyklingową za wydawane torby foliowe będą musieli złożyć sprawozdanie w zakresie liczby nabytych i wydanych pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego po raz pierwszy za rok 2019, przy czym sprawozdanie obejmować będzie okres od dnia 1 września 2019 r.