aktualności

„Biała lista” czyli Wykaz podatników VAT – już obowiązuje!

Baza podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT, tzw. „biała lista”. To połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz podatników VAT to zbiór danych, które są istotne do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności w biznesie. Korzystając z Wykazu można uzyskać wiedzę o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień, który przypada nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonuje się sprawdzenia.

Wykaz zawiera podstawowe dane, które pozwalają na weryfikację przedsiębiorcy, m.in.:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko,
 • numer NIP,
 • status,
 • numer REGON,
 • numer w KRS,
 • adres firmy,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL – dotyczy wyłącznie podatnika, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL – dotyczy wyłącznie podatnika, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • podstawę prawną, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT

Rachunki bankowe, które znajdują się w Wykazie, pobierane są z baz danych KAS. Są to tylko i wyłącznie numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Wykaz podatników VAT prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Znajduje się na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów: www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat oraz na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine. Wykaz aktualizowany jest raz na dobę, w każdy dzień roboczy.

Wykaz podatników VAT obowiązuje od 01 września 2019 roku. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z niego jest fakultatywne. Jednak brak weryfikacji kontrahenta w Wykazie powoduje negatywne konsekwencje niedochowania należytej staranności.

Od 1 stycznia 2020 r. korzystanie z Wykazu podatników VAT będzie obowiązkowe przy transakcjach przekraczających wartość 15 tys. zł. Podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym.

Konsekwencje rozliczania transakcji na rachunki bankowe spoza Wykazu:

 • brak prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
 • solidarna odpowiedzialność za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Aby uniknąć powyższych konsekwencji, należy w ciągu 3 dni od dokonania płatności, poinformować urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury, o numerze rachunku spoza wykazu, na który został zlecony przelew.

Dodatkowo dokonanie zapłaty przez Podatnika na rachunek spoza Wykazu, przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, znosi odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.
Brak rachunku w Wykazie może oznaczać korzystanie przez kontrahenta w rozliczeniach firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub brak stosownego zgłoszenia rachunku rozliczeniowego w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.
Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma w Wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien:
 • wpisać numer rachunku rozliczeniowego przy wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG,
 • poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG).

Reasumując „biała lista” czyli Wykaz podatników VAT, to zbiór danych istotnych dla weryfikacji rzetelności kontrahentów, w tym dla dochowania należytej staranności w doborze partnerów biznesowych.