aktualności

Nowa ulga podatkowa

Od 01.08.2019 roku zero złotych podatku dla podatników do 26 roku życia.

Podatnicy do ukończenia 26 roku życia osiągający przychody:

– ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, oraz
– z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym pierwszego progu podatkowego, tj. kwoty 85.528 zł. nie zapłacą podatku dochodowego. Limit ten obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z ww. tytułów.

W 2019 r. limit ten jest proporcjonalny i wynosi 35.636,67 zł. (ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Co ważne – nowa ulga podatkowa nie dotyczy podatników zatrudnionych na podstawie umów o dzieło oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosując nową ulgę na zerowy PIT decydujący jest wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy. Wiek podatnika ustalany powinien być z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia.

W 2019 r. niepobieranie podatku przez płatnika może nastąpić tylko i wyłącznie na pisemny wniosek / oświadczenie zatrudnionego!

 

Poniżej treść wniosku / oświadczenia

  wzór wniosku w PDF

Złożenie przez zatrudnionego ww.wniosku/oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów, a nową ulgę płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do końca miesiąca, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35.636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Od początku 2020 r. płatnik w przypadku osób w wieku do 26 lat, bez wniosku zatrudnionego, nie pobiera podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, których wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Podatnik może jednak złożyć płatnikowi pisemny wniosek (odrębnie dla każdego roku) o pobór zaliczek podatkowych bez stosowania nowowprowadzanej ulgi. Płatnik nalicza podatek dochodowy najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał przedmiotowy wniosek.

Nowa ulga podatkowa nie zwalnia z naliczania i odprowadzania składek ZUS, według obowiązujących dotychczas przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednakże w związku z wejściem w życie „ulgi bez PIT dla młodych”, od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje reguła, w myśl której w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu objętego nowym zwolnieniem podatkowym jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania, składkę za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.