aktualności

Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku w ramach Nowy Ład 2.0

Zmiany można dokonać tylko według poniższych wariantów:

1.

z 19%
(liniówki)

na 12% / 32%
(skala progresywna)

Jak to zrobić?

Zgłoszenie zmiany formy opodatkowania dokonywane będzie w zeznaniu rocznym za 2022 rok. W tym celu do 30 kwietnia 2023 roku będzie trzeba złożyć deklarację PIT 36 zamiast PIT 36L.
Zaliczki na podatek dochodowy opłacane są według skali liniowej i nie podlegają przeliczeniu.

2.

z ryczałtu

na 12% / 32%
(skala progresywna)

a) zmiana formy opodatkowania po zakończonym roku

Jak to zrobić?

Zgłoszenie zmiany formy opodatkowania dokonywane będzie w zeznaniu rocznym za 2022 rok. W tym celu do 30 kwietnia 2023 roku będzie trzeba złożyć deklarację PIT 36 zamiast PIT 28.
Zaliczki na podatek dochodowy opłacane są według ryczałtu i nie podlegają przeliczeniu.

b) zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Jak to zrobić?

Zgłoszenie zmiany formy opodatkowania w trakcie roku dokonuje się poprzez złożenie do 22 sierpnia 2022 roku oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

W przypadku takiej zmiany formy opodatkowania, będą dwa zeznania roczne PIT 28 za okres od stycznia do czerwca i PIT 36 za okres od lipca do grudnia.

Składka zdrowotna od miesiąca lipca obliczana jest według zasad jak dla skali progresywnej. Wysokość składki za pierwszy miesiąc, tj. lipiec wynosić będzie 270,90 zł. (podstawa 3.010,00 zł.)

Jeżeli podatnik zdecyduje się przejść na skalę w 2022 roku po zakończonym roku, to:

    • nowa forma opodatkowania dotyczyć będzie odpowiednio dochodu (w przypadku podatku liniowego) lub przychodu (w przypadku ryczałtu) od stycznia 2022 roku.
    • składki na ubezpieczenie zdrowotne zostaną rozliczone w deklaracji podsumowującej za rok 2022